Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach tzw. Lunch w 10 firmy Fresh Sp. z o.o.

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Fresh Sp. z o.o. w Gnieźnie (62-200), przy ul. Sosnowa 35 wpisaną do KRS nr 000065305, pod numerem NIP 7842502409, REGON 366103475

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Fresh Sp. z o.o. posiłków gotowych do odgrzania lub spożycia na zimno tzw. Lunch w 10

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa lub Usługi w wybranym przez Klienta posiłku lub zestawie wskazanym na stronie internetowej: www.lunchw10.com, dostarczanie ich od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych ustawowo od pracy. Fresh Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostaw Usługi w przypadkach niespodziewanych awarii i wypadków o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą. Posiłki dostarczane są w ekologicznych torbach papierowych, opisanych imieniem i nazwiskiem Klienta.

3. Ceny poszczególnych posiłków lub zestawów obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Lunch w 10 („Cennik”), dostępnym pod adresem www.lunchw10.com (zakładka „Oferta-lunchw10-Cennik”).

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z Usług („Klient”):

a) telefonicznie: pod nr tel. +48 666 252 205, czynnym od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00

b) poprzez e-mail: biuro@lunchw10.com

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia zamówienia, wybrany posiłek, adres dostawy, datę i godzinę poszczególnych zamówień, ewentualnie dodatkowe koszty i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

4. Zamówienia złożone do godz. 16:00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia z wykluczeniem dni wolnych wskazanych przez Fresh Sp. z o.o. na stronie internetowej pod adresem www.lunchw10.com jako wolne. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14:00 będą realizowane najwcześniej od następnego dnia roboczego.

5. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Fresh Sp. z o.o. o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczeń spożywania określonych produktów.

6. Przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Fresh Sp. z o.o. zapewnienia, że świadczone przez Fresh Sp. z o.o. Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie zamawiającego.

7.Fresh Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nietolerancji pokarmowych Klienta.

8.Zamówienie złożone we Fresh Sp. z o.o. jest zamówieniem personalnym złożonym na konkretną osobę i nie ma możliwości przeniesienia wykupionego zamówienia na rzecz osoby trzeciej.

9. Zamówienie złożone we Fresh Sp. z o.o. jest zamówieniem terminowym i jest realizowane w dni wskazane przez Klienta.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem bankowym na podstawie potwierdzenia złożenia Zamówienia wysłanym drogą elektroniczną Klientowi

b) gotówką w miejscu wykonywania działalności tj. ul. Sosnowa 35, 62-200 Gniezno lub gotówką u kierowcy pierwszego dnia dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do przyjmowania Zamówień.

2. Za dzień płatności uważany jest: a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt

a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Fresh Sp. z o.o. kwotą należności za dane Zamówienie

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Fresh Sp. z o.o. gotówki dostarczonej osobiście przez Klienta lub kierowcę.

3. Fresh Sp. z o.o. uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane Zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Fresh Sp. z o.o. za dzień zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Fresh Sp. z o.o.) kwotą należności.

§6 DOSTAWA

1.Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy5:00 a 11:00. przy minimalnym zamówieniu na kwotę 35zł. Istnieje możliwość ustalenia preferowanych godzin dla klienta dostosowanych do możliwości czasu dostaw kuriera podczas składania Zamówienia.

2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, Fresh Sp. z o.o. dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem minimum 15zł zależnym od ilości nadrobionych kilometrów w stosunku 1zł/km płatnym w dniu ponownego dostarczenia Zamówienia Klientowi.

3. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim przypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia. Nieodebrane Zamówienie będzie przechowywane w siedzibie Fresh Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Sosnowa 35 bieżącego dnia do godziny 17.00 i w tym miejscu i czasie Zamawiający ma możliwość odbioru osobistego Zamówienia.

4.Firma Fresh Sp. z o.o. może odmówić dostawy zamówienia w przypadku kiedy kurier stwierdzi niemożliwy lub utrudniony dojazd do posesji spowodowany np. bardzo złym stanem drogi lub innym niebezpieczeństwem o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie.

5.Firma Fresh Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie dostarczenia zamówienia w wyjątkowych przypadkach (awarii, wypadków, zdarzeń drogowych). Zamówienia niedostarczone w wyniku wyżej opisanych zdarzeń przedłużają samoistnie ciąg dostaw o ilość niedostarczonych Zamówień.

6. Kurier Fresh Sp. z o.o. nie jest upoważniony do przyjmowania zmian, oraz ustaleń dotyczących dostaw Zamówień. Wszelkie zmiany Zamówienia należy kierować bezpośrednio do Fresh Sp. z o.o. telefonicznie: 666 252 205 lub e-mail: biuro@lunchw10.com

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Fresh Sp. z o.o. wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 jeden dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fresh Sp. z o.o. telefonicznie pod nr tel. +48 666 252 205 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@lunchw10.com

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

5.Zamówienie wykupione (zgodnie z aktualną ofertą Lunch w 10) jest Zamówieniem personalnym przypisanym dla konkretnej osoby i adresu i nie ma możliwości przekazywania i przepisywania pakietów osobom trzecim.

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 666 252 205 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@lunchw10.com

3. Reklamację uważa się za złożoną:

a) w przypadku, gdy została złożona drogą telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Fresh Sp.z o.o, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej

b) w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. Fresh Sp.z o.o. zobowiązany jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Posiłku nie później niż w ciągu 3godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fresh Sp. z o.o

5. W razie stwierdzenia przez Fresh Sp. z o.o., iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fresh sp. z o.o. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fresh Sp. z o.o., który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Lunch w 10.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji Zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Fresh Sp. z o.o. w Gnieźnie (62-200), przy ul. Sosnowa 35, wpisaną do KRS nr 0000653054, pod numerem NIP 7842502409, REGON 366103475,. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem Lunch w 10. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.